Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) gäller för tjänsten Ella (”Appen” eller ”Ella”) och andra tjänster som tillhandahålls genom app och web av SBIC AB, org nr 559028-2876, (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”). I Integritetspolicyn används samma begrepp och definitioner som i Allmänna villkor.

1.2. Denna Integritetspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in från dig, varför vi gör det, vem som får ta del av informationen och hur vi skyddar informationen. Vi ser kontinuerligt över vå Integritetspolicy för att säkerställa att den uppfyller våra högt ställda krav på integritetsskydd och säkerhet. Eventuella förändringar i vår Integritetspolicy publiceras på vår hemsida(www.myella.com) och/eller i Appen där du alltid kan hitta den senaste versionen.

2. Insamling av personuppgifter

2.1. Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en levande person, t.ex. ditt namn, personnummer, kortnummer, epostadress, postadress, etc.

2.2. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Ella och dess funktioner, för att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning, samt för affärs- och metodutveckling. All insamling, behandling och lagrande av dina personuppgifter görs i enlighet med gällande lagstiftning och regleringar.

2.3. Vidare kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att ge bättre och personliga erbjudanden och service. Personuppgifter kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om våra varor och tjänster.

3. Skydd av dina uppgifter

3.1. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi därför vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vidare garanterar vi en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom att enbart behandla dina personuppgifter inom EES.

3.2. Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter om det skulle krävas enligt lag eller förordning, eller i syfte att skydda eller försvara Finansiell ID-teknik, våra samarbetspartners eller användares rättigheter.

4. Tillgång till funktioner i din enhet

4.1. För att alla funktioner i Appen ska fungera och för att kunna ge dig en så intressant och rolig upplevelse som möjligt kan Appen komma att behöva ha tillgång till andra funktioner i din enhet. Vi kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Integritetspolicy och vi kommer aldrig att dela med oss av din information till någon annan, utan att du har gett ditt medgivande till det.

4.2. I Appen finns funktioner som syftar till att du ska få information vid vissa tidpunkter och tillfällen. För att dessa funktioner ska fungera som det är tänkt behöver du tillåta att Appen skickar pushnotifikationer till dig.

5. Användning av länkar

5.1. Notera att Ella kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du besöker dessa webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter.

6. Rättigheter

6.1. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss.

6.2. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att en sådan återkallelse kommer att medföra att du inte längre kommer kunna använda Appen.

6.3. Slutligen har du rätt att vända dig till Datainspektionen om du har några klagomål på vår behandling av dina personuppgifter.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© SBIC AB 2018